خطا

خطای بخش وب: یک «کنترل فرم وب» یا «بخش وب» در این صفحه نمایش داده یا وارد نمی تواند شود.قسم Samix.SP2016.FormBuilder.wp_FormBuilder.wp_FormBuilder, Samix.SP2016.FormBuilder, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=ea5480a681047861 پیدا شده نتوانست یا به عنوان امن ثبت نشده است. شناسه مشخصات حساب: 468e93a0-a9c2-90c2-fd8c-761b1b57a109.
​​​​​