محورهای موضوعی
مهلت ارسال آثار
1 دی تا 12 بهمن 98
وقوع سیلاب و خسارت های کالبدی و اقتصادی
عملیات امداد و نجات و کمک های مردمی و خیرین
روند تامین اسکان اضطراری
مشارکت مردم در فرآیند بازسازی مسکن
زنان و کودکان در فرآیند بحران
بافت مناطق آسیب دیده در فرآیند بازسازی
داوری آثار
تاریخ نمایشگاه
16 بهمن 98
17 فروردین تا 26 فروردین 98
هیئت داوران
محمد خادمیان طرقی
محمد خدادادی مترجم زاده
بیژن بنی احمد
حمید فروتن
سیدامرحسین گرکانی