محورهای موضوعی
مهلت ارسال آثار
از15مرداد ماه تا 16 آبان ماه 1395
زندگی قدیم- کالبد جدید/ زندگی جدید- کالبد قدیم
معماری مسکن روستایی
رابطه فرهنگ و معماری روستا
مسکن روستایی و سوانح طبیعی
مسکن معیشت محور
بافت کالبدی سازگار با محیط
داوری آثار
دبیر مسابقات
1 آذر 1395
هفته اول بهمن ماه 1395
هیئت داوران
محمد خادمیان طرقی
مسعود زنده رود کرمانی
سیدامیر حسین گرگانی
غلامرضا مجیدی