محورهای موضوعی
مهلت ارسال آثار
از15مرداد ماه تا 16 آبان ماه 1395
وقوع سیلاب و خسارت های کالبدی و اقتصادی
عملیات امداد و نجات و کمک های مردمی و خیرین
روند تامین اسکان اضطراری
مشارکت مردم در فرآیند بازسازی مسکن
زنان و کودکان در فرآیند بحران
بافت مناطق آسیب دیده در فرآیند بازسازی
داوری آثار
دبیر مسابقات
1 آذر 1395
هفته اول بهمن ماه 1395
هیئت داوران
محمد خادمیان طرقی
مسعود زنده رود کرمانی
سیدامیر حسین گرگانی
غلامرضا مجیدی