محورهای موضوعی   ( شرح محورها )
زندگی قدیم- کالبد جدید/ زندگی جدید- کالبد قدیم
معماری مسکن روستایی (داخلی - کالبد بیرونی)
رابطه فرهنگ و معماری روستا
مسکن روستایی و سوانح طبیعی
مسکن معیشت محور
بافت کالبدی سازگار با محیط
مهلت ارسال آثار
از 6 شهریور الی 16 آبان 1395
داوری آثار
1 آذر 1395
برگزاری نمایشگاه
هفته اول بهمن ماه 1395
فراخوان  دوره دوم
فراخوان  دوره اول
آثار برگزیده اولین دوره مسابقه عکس خانه روستایی
حامیان